Yeməkdən əvvəl edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 5|0,7 min read|

«Sizlərdən biri yemək yeməyə başlayar­kən:
 [Bismi-l-ləh]
«Allahın adı ilə!» desin. Əgər əvvəldə bunu unutsa, onda:

[Bismi-l-ləhi fi əvvalihi va əxirihi]
«Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!» desin.[1]
Qoy Allahın yemək verdiyi kimsə [be­lə] desin:

[Allahummə bərik lənə fihi va at’imnə xayran minhu]

«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan daha xeyirlisini nəsib eylə!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə [belə] desin:

 [Allahummə bərik lənə fihi va zidnə minhu]

« Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bundan bizə çox nəsib eylə!»[2]


[1] Əbu Davud, 3/347; ət-Tirmizi, 4/288. Bax: «Səhihu-t-Tir­mizi», 2/167.
[2] ət-Tirmizi, 5/506. Bax: « Səhihu-t-Tirmizi », 3/158.

Yeməkdən əvvəl edilən dua

Last Updated: Dekabr 27th, 2022|Views: 5|0,7 min read|

«Sizlərdən biri yemək yeməyə başlayar­kən:
 [Bismi-l-ləh]
«Allahın adı ilə!» desin. Əgər əvvəldə bunu unutsa, onda:

[Bismi-l-ləhi fi əvvalihi va əxirihi]
«Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!» desin.[1]
Qoy Allahın yemək verdiyi kimsə [be­lə] desin:

[Allahummə bərik lənə fihi va at’imnə xayran minhu]

«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan daha xeyirlisini nəsib eylə!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə [belə] desin:

 [Allahummə bərik lənə fihi va zidnə minhu]

« Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bundan bizə çox nəsib eylə!»[2]


[1] Əbu Davud, 3/347; ət-Tirmizi, 4/288. Bax: «Səhihu-t-Tir­mizi», 2/167.
[2] ət-Tirmizi, 5/506. Bax: « Səhihu-t-Tirmizi », 3/158.