Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 10|0,6 min read|

Əli ibn Əbi Talib Allah ondan razı olsun rəva­yət edir ki, Rəsulullahın səllallahu aleyhi və səlləm be­lə dediyini eşitdim: «Müsəlman qardaşını ziya­rət edən adam (onun yanına gəlib) oturanadək Cənnət bağından keçir. Oturduqda isə onu mərhəmət bürüyər. Səhər olsa, axşamadək yet­miş min mələk onun üçün xeyir-dua edər, ax­şam olsa, səhərədək yetmiş min mələk onun üçün xeyir-dua edər».[1]


[1] ət-Tirmizi, İbn Macə və Əhməd. Bax: «Səhih İbn Macə», 1/244 və «Səhihu-t-Tirmizi», 1/286. Həmçinin Əhməd Şakir də bunu səhih hesab etmişdir.

Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 10|0,6 min read|

Əli ibn Əbi Talib Allah ondan razı olsun rəva­yət edir ki, Rəsulullahın səllallahu aleyhi və səlləm be­lə dediyini eşitdim: «Müsəlman qardaşını ziya­rət edən adam (onun yanına gəlib) oturanadək Cənnət bağından keçir. Oturduqda isə onu mərhəmət bürüyər. Səhər olsa, axşamadək yet­miş min mələk onun üçün xeyir-dua edər, ax­şam olsa, səhərədək yetmiş min mələk onun üçün xeyir-dua edər».[1]


[1] ət-Tirmizi, İbn Macə və Əhməd. Bax: «Səhih İbn Macə», 1/244 və «Səhihu-t-Tirmizi», 1/286. Həmçinin Əhməd Şakir də bunu səhih hesab etmişdir.