Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 7|0,4 min read|

 [Lə bə’sə tahurun inşə Allah]

«Eybi yoxdur, inşallah (günahların) tə­mizlənir!»[1]

[Əs’əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən yəşfiyəkə]

«Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!» (yed­di dəfə)[2]


[1] «Fəthul-Bari», 10/118
[2] «Müsəlman bəndə əcəli çatmamış xəstəni ziyarət edib yed­di dəfə bu duanı desə, xəstə sağalar». ət-Tirmizi və Əbu Da­vud. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/210 və «Səhihul Cami», 5/180.

Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 19th, 2022|Views: 7|0,4 min read|

 [Lə bə’sə tahurun inşə Allah]

«Eybi yoxdur, inşallah (günahların) tə­mizlənir!»[1]

[Əs’əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən yəşfiyəkə]

«Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!» (yed­di dəfə)[2]


[1] «Fəthul-Bari», 10/118
[2] «Müsəlman bəndə əcəli çatmamış xəstəni ziyarət edib yed­di dəfə bu duanı desə, xəstə sağalar». ət-Tirmizi və Əbu Da­vud. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/210 və «Səhihul Cami», 5/180.