Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,3 min read|

 [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mim­məbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən]

«Sənə üz vermiş müsibətdən məni sala­mat edən və məni yaratdıqlarının çoxun­dan fə­zilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!»[1]


[1] ət-Tirmizi , 5/493-494. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/153.

Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 11|0,3 min read|

 [Əlhəmdu lilləhi-lləzi afəniy mim­məbtəlakə bihi və fəddaləniy alə kəsiyrin mimmən xaləqa təfdiylən]

«Sənə üz vermiş müsibətdən məni sala­mat edən və məni yaratdıqlarının çoxun­dan fə­zilətli edərək üstün tutan Allaha həmd olsun!»[1]


[1] ət-Tirmizi , 5/493-494. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 3/153.