Məclisdə nə deyilir

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,5 min read|

İbn Ömər Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm bir məclis­də qalxmazdan öncə yüz dəfə:[Rabbiğfirliy və tub aleyyə. İnnəkə əntə-t-təvvabul-ğafur]

«Ey Rəbbim! Məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən Tövbələri qəbul edənsən, Bağışlayansan!»- dediyi sayılardı.[1]


[1] Hədisi ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: «Sə­hihu-t-Tirmizi», 3/153; «Səhih İbn Macə», 2/321. Hədisin mətni ət-Tirmizinindir.

Məclisdə nə deyilir

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 7|0,5 min read|

İbn Ömər Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm bir məclis­də qalxmazdan öncə yüz dəfə:[Rabbiğfirliy və tub aleyyə. İnnəkə əntə-t-təvvabul-ğafur]

«Ey Rəbbim! Məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et! Şübhəsiz ki, Sən Tövbələri qəbul edənsən, Bağışlayansan!»- dediyi sayılardı.[1]


[1] Hədisi ət-Tirmizi və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: «Sə­hihu-t-Tirmizi», 3/153; «Səhih İbn Macə», 2/321. Hədisin mətni ət-Tirmizinindir.