Evlənən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 13|0,3 min read|

 [Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə’a bəynəkumə fi xayrin]

«Allah mübarək eləsin, sənin üçün bə­rəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləş­dirsin!»[1]


[1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rə­vayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/316.

Evlənən üçün edilən dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 13|0,3 min read|

 [Bərakəllahu ləkə və bərakə aleykə və cəmə’a bəynəkumə fi xayrin]

«Allah mübarək eləsin, sənin üçün bə­rəkətli etsin, hər ikinizi xeyir üzərində birləş­dirsin!»[1]


[1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərinin müəllifləri rə­vayət etmişlər. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/316.