Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 12|0,4 min read|

 [Allahummə inniy əuzu bikə ən uş­rikə bikə və ənə ə’ləmu, və əstəğfirukə limə lə ə’ləmu]

«Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaq­dan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də Səndən bağışlanma diləyirəm!»[1]


[1] Əhməd 4/403 və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: əl-Alba­ni «Səhihul-Cami», 3/233;  «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», 1/19.

Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua

Last Updated: Dekabr 30th, 2022|Views: 12|0,4 min read|

 [Allahummə inniy əuzu bikə ən uş­rikə bikə və ənə ə’ləmu, və əstəğfirukə limə lə ə’ləmu]

«Allahım! Bilə-bilə Sənə şərik qoşmaq­dan Sənə sığınıram və bilmədiklərimə görə də Səndən bağışlanma diləyirəm!»[1]


[1] Əhməd 4/403 və başqaları rəvayət etmişlər. Bax: əl-Alba­ni «Səhihul-Cami», 3/233;  «Səhihut-Tərğib vət-Tərhib», 1/19.