Məşərülhəramda edilən zikr

2023-01-01T03:37:32+00:00Zikr|

 «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Qəsva­yə[2] minib Məş'ərülhərama gəldi, üzünü qibləyə çevirdi, (Allaha dua etdi, Onun ən Böyük ol­duğunu, Ondan başqa məbud olmadığını və Onun Tək olduğunu söylədi)[3]. O, hava işıqla­nana qədər ayaq üstə dayanıb [bu cür dua [...]

Ərafa günü edilən dua

2023-01-01T03:11:39+00:00Zikr|

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ən xeyirli dua, Ərafa günü edilən duadır. Mənim və məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi budur: [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şəri­kə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin [...]

Səfa və Mərvə dağları üzərində dayandıqda edilən dua

2023-01-01T03:11:18+00:00Zikr|

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Səfaya yaxınlaşanda: [İnnəs-səfa vəl-mərvatə min şəairilləh. Əbdəu bimə bədə Allahu bihi] «Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələ­rindəndir!»[1] “Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla başlayıram!” dedi. Sonra Səfadan baş­layıb onun üstünə qalxdı, Kəbəni [...]

Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua

2023-01-01T03:11:03+00:00Zikr|

 [Rabbənə atinə fid-dunyə həsənə­tən və fil-axirati həsənətən və qınə azə­bən-nər] «Ey Rəbbimiz! Bizə dünya­da da yaxşı­lıq [gözəl nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq [Cənnət] ver və bizi Odun [Cəhənnəmin] əza­bından [1] [Kəbəni təvaf edərkən qara daş olan [...]

Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasın­da ihramda olan şəxs necə təlbiyə etməlidir

2023-01-01T03:09:54+00:00Zikr|

 [Ləbbeykəllahummə ləbbeyk, ləb­beykə lə şəriykə ləkə ləbbeyk, innəl-həm­də vən-ni'mətə, ləkə vəl-mulkə, lə şəriykə lək] «Hüzurundayam, Allahım hüzurunda­yam! Hüzurundayam, Sənin şərikin yoxdur, hüzurundayam! Həmd Sənədir. Nemət və mülk Sənə məxsusdur. Sənin şərikin yoxdur!»[3] [1] [İhram paltarında olan [...]

Təriflənən müsəlman nə deməlidir

2023-01-01T03:09:36+00:00Zikr|

 [Allahummə lə tuaxizniy bimə yə­qulunə, vəğfir liy mə lə yə'ləmunə [vəc'al­niy xayran mimmə yəzunnunə]] «Allahım! Onların söylədiklərinə görə məni qınama, bilmədikləri şeyləri (onlardan gizli qalan günahlarımı) mənə bağışla [və məni zənn etdiklərindən daha xeyirli et]!»[1] [...]

Müsəlman müsəlmanı tərifləyəndə nə deməlidir

2023-01-01T03:09:19+00:00Zikr|

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Birinizə öz dostunu tərifləmək labüddürsə, desin: [Əhsibu fulənən vəllahu həsiybuhu və lə uzəkkiy aləllahi əhədən] Mən filankəsi (yaxşı adam) hesab edirəm. Onu hesaba çəkən isə Allah olacaq. Mən heç kəsi Allah [...]

Söydüyün adam üçün edəcəyin dua

2023-01-01T03:09:00+00:00Zikr|

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: [Allahummə fə əyyumə mu'minin sə­bəbtuhu fəc'al zəlikə ləhu qurbətən ileykə yəuməl-qiyaməti] «Allahım! Hansı mömini söymüşəmsə, Qi­yamət günü bunu onun üçün Sənə yaxınlaşdı­ran bir vasitə et!»[1] [1] «Fəthul-Bari» 11/171; Muslim 4/2007. Onun mətnində [...]

Gecə itlərin hürməsini eşidərkən edilən dua

2023-01-01T03:08:54+00:00Zikr|

«Gecə itlərin hürməsini və uzunqulaqla­rın anqırmasını eşitsəniz, onlardan Allaha sığı­nın. Çünki onlar sizin görmədiklərinizi görür­lər!»[1] [1] Əbu Davud, 4/327; Əhməd, 3/306. əl-Albani onu “səhih” hesab etmişdir, «Səhih Əbu Davud», 3/961.