Səhih Muslim

Last Updated: Noyabr 27th, 2022|Views: 71|Səhih Muslim üçün şərhlər bağlıdır|

Bəzi xeyir növləri və ədəb qaydaları

«Gecənin bir aləmində yaxud axşama çıxanda uşaqlarınızı (bayıra çıxmağa) qoyma­yın. Çünki həmin vaxt şeytanlar hər tərəfə ya­yılırlar. Gecədən bir müddət keçəndə onları sərbəst buraxın, Allahın adını zikr edərək qapı­ları bağlayın. [...]

Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə zikr edərdi

Abdullah ibn Amr (Allah ondan razı olsun) rə­vayət edir ki, mən Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi və səlləm) sağ əli ilə zikr edən gördüm.[1] [1] Əbu Davud, 2/81; ət-Tirmizi, 5/521; Mətn Əbu Davudun­dur. Bax: «Səhihul-Cami», 4/271, № [...]

Təsbih, təhmid, təhlil və təkbirin fəziləti

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Kim gündə yüz dəfə: [Subhanəllahi və bihəmdihi] «Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd ol­sun!» desə, günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə silinər».[2] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: [...]

Bağışlanma diləmək və tövbə etmək

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Allaha and olsun ki, mən gündə yetmiş dəfə­dən artıq Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona tövbə edirəm!»[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ey insanlar! Allaha tövbə edin! Mən [...]

Qurban kəsərkən nə deyilir

[Bismilləhi, vallahu əkbər (Alla­hummə minkə və ləkə) Allahummə təqab­bəl minniy] «Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür!   [Allahım! Sən vermisən, Sənin üçün də kəsi­rəm!] Allahım, məndən qəbul et!»[1] [1] Muslim, 3/1557; əl-Beyhəqi [...]

Qorxduqda nə deyilir

 [Lə ilahə illəllah] «Allahdan başqa məbud yoxdur!»[1] [1] «Fəthul-Bari», 6/181; Muslim, 4/2208.

Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua

«Biriniz qardaşında yaxud özündə ya­xud da malında xoşuna gələn bir şey görsə, [onun üçün bərəkət diləsin[1]]! Çünki gözdəymə həqiqətdir!»[2] [1] [“Təbərakəllah” - desin.] [2] Əhməd, 4/447; ibn Macə; Malik. əl-Albani bu hədisi [...]

Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir

«Əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub üç dəfə  [Bismilləh!] «Allahın adı ilə!» de və yeddi dəfə də: [Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhaziru] «Duyduğum və həzər etdiyimin [...]

Sevindirici hadisə ilə rastlaşan adam nə etməlidir

«Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm onu se­vindirən yaxud sevindirici bir hadisə baş ve­rəndə xeyirxah və uca Allaha şükür əlaməti olaraq səcdə edərdi».[1] [1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhih [...]

Təəccüblənərkən və ya sevinərkən edilən dua

 [Subhanəllahi] «Allah pak və müqəddəsdir!»[1] [Allahu Əkbər] «Allah ən Böyükdür!»[1] [1] «Fəthul-Bari» 8/441; Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/103, 235; Əhməd, 5/218. [1] «Fəthul-Bari», 1/210, 390, 414; Muslim, 4/1857.

Cəməratda hər daşı atarkən təkbir etmək

«Cəmərələrin üçündə də hər bir daşı atarkən təkbir edir (“Allahu Əkbər” deyir), bi­rin­ci və ikinci cəmərədə (daş atdıqdan) sonra irəli çıxıb dayanır, qiblə­yə üz tutaraq əllərini qaldı­rıb dua edir. Əqəbə [...]

Məşərülhəramda edilən zikr

 «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Qəsva­yə[2] minib Məş'ərülhərama gəldi, üzünü qibləyə çevirdi, (Allaha dua etdi, Onun ən Böyük ol­duğunu, Ondan başqa məbud olmadığını və Onun Tək olduğunu söylədi)[3]. O, hava işıqla­nana qədər ayaq [...]

Ərafa günü edilən dua

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ən xeyirli dua, Ərafa günü edilən duadır. Mənim və məndən əvvəlki Peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi budur: [Lə ilahə illəllahu vahdəhu lə şəri­kə lə­hu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu [...]

Səfa və Mərvə dağları üzərində dayandıqda edilən dua

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Səfaya yaxınlaşanda: [İnnəs-səfa vəl-mərvatə min şəairilləh. Əbdəu bimə bədə Allahu bihi] «Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələ­rindəndir!»[1] “Allah nə ilə başlamışsa, mən də onunla başlayıram!” dedi. Sonra Səfadan [...]

Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua

 [Rabbənə atinə fid-dunyə həsənə­tən və fil-axirati həsənətən və qınə azə­bən-nər] «Ey Rəbbimiz! Bizə dünya­da da yaxşı­lıq [gözəl nemətlər] ver, axirətdə də yaxşılıq [Cənnət] ver və bizi Odun [Cəhənnəmin] əza­bından [1] [Kəbəni [...]

Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir gətirmək

 «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Kəbəni dəvənin üstündə təvaf etdi. O, hər dəfə (qara daş yerləşən) küncə gəlib çatanda özündəki bir şeylə ona tərəf işarə etdi və təkbir gətirdi [“Allahu Əkbər” dedi]».[1] [...]