Bəzi xeyir növləri və ədəb qaydaları

2023-01-01T03:18:39+00:00Zikr|

«Gecənin bir aləmində yaxud axşama çıxanda uşaqlarınızı (bayıra çıxmağa) qoyma­yın. Çünki həmin vaxt şeytanlar hər tərəfə ya­yılırlar. Gecədən bir müddət keçəndə onları sərbəst buraxın, Allahın adını zikr edərək qapı­ları bağlayın. Çünki şeytan bağlı qapını aça [...]

Təsbih, təhmid, təhlil və təkbirin fəziləti

2023-01-01T03:17:32+00:00Zikr|

 Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Kim gündə yüz dəfə: [Subhanəllahi və bihəmdihi] «Allah pak və müqəddəsdir! Allaha həmd ol­sun!» desə, günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə silinər».[2] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Kim gündə on dəfə: [Lə [...]

Bağışlanma diləmək və tövbə etmək

2023-01-01T03:17:07+00:00Zikr|

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Allaha and olsun ki, mən gündə yetmiş dəfə­dən artıq Allahdan bağışlanma diləyirəm və Ona tövbə edirəm!»[1] Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ey insanlar! Allaha tövbə edin! Mən Ona gündə yüz dəfə tövbə [...]

Qurban kəsərkən nə deyilir

2023-01-01T03:16:20+00:00Zikr|

[Bismilləhi, vallahu əkbər (Alla­hummə minkə və ləkə) Allahummə təqab­bəl minniy] «Allahın adı ilə, Allah ən Böyükdür!   [Allahım! Sən vermisən, Sənin üçün də kəsi­rəm!] Allahım, məndən qəbul et!»[1] [1] Muslim, 3/1557; əl-Beyhəqi 9/287 və başqaları. Mötərizə­dəki sözlər [...]

Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua

2023-01-01T03:15:43+00:00Zikr|

«Biriniz qardaşında yaxud özündə ya­xud da malında xoşuna gələn bir şey görsə, [onun üçün bərəkət diləsin[1]]! Çünki gözdəymə həqiqətdir!»[2] [1] [“Təbərakəllah” - desin.] [2] Əhməd, 4/447; ibn Macə; Malik. əl-Albani bu hədisi “sə­hih” hesab etmişdir, «Səhihul-Cami», 1/212. [...]

Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir

2023-01-01T03:15:20+00:00Zikr|

«Əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub üç dəfə  [Bismilləh!] «Allahın adı ilə!» de və yeddi dəfə də: [Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhaziru] «Duyduğum və həzər etdiyimin şərindən Allaha və Onun qüdrətinə [...]

Sevindirici hadisə ilə rastlaşan adam nə etməlidir

2023-01-01T03:14:42+00:00Zikr|

«Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm onu se­vindirən yaxud sevindirici bir hadisə baş ve­rəndə xeyirxah və uca Allaha şükür əlaməti olaraq səcdə edərdi».[1] [1] ən-Nəsai istisna olmaqla «Sünən» əsərlərinin müəllifləri rəvayət etmişlər. Bax: «Səhih ibn Macə», 1/233 və «İrvaul-Ğəlil», [...]